ELTE TÁMOP-4.1.2.A./1-11/1-2011-0018

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 KÓDSZÁMÚ „A PSZICHOLÓGIAI ALAP-, MESTER- ÉS DOKTORI KÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSE, MUNKAERŐ PIACI ÉS INNOVATÍV KUTATÁSI POTENCIÁLJÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, FORRÁSTEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK, NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA


A projekt általános célja, reflektálva mind arra, ami a pályázati kiírásban is megfogalmazódott, hogy a hazai felsőoktatási intézményekben végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciái középtávon is versenyképesek legyenek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. Ennek a célnak az elérése érdekében szükséges, hogy az ELTE PPK Pszichológiai Intézete keretében biztosított képzés tartalmi sajátosságai és elemei jól illeszkedjenek a jelen társadalmi helyzet által megfogalmazott követelményekhez, a pszichológia szakon végzettek készségei és kompetenciái szolgálják a társadalmi szolidaritás támasztotta elvárásokat és növeljék a polgárok pszichológiai kulturáltságát, formálják ilyen irányú igényeiket. E cél elérésének eredményeképpen – többek között – fejlődik a társadalompolitikai beavatkozások emberi erőforrás oldali megalapozottsága, olyan új intervenciós technikák megalapozásának a lehetőségei teremtődnek meg, melyek a kisebb volumenű pszichés és társas alkalmazkodási zavarok stigmatizáció mentes kezelését teszik lehetővé. Ezen célok elérése esetén a pszichológia szakon végzett szakemberek személyes életpályájának kedvező alakulására számítunk, valamint társadalmi hasznosságuk érzékelhetően kedvező irányú alakulására.

A projekt konkrét célja

A tervezett projekt céljai a kiírásban megfogalmazott konkrét célok közül az alábbiakra reflektálnak:

1.    A hazai felsőoktatási képzés intézményi, tartalmi és kimeneti elemei megfeleljenek a bolognai folyamat, az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) és az egész életen át tartó tanulás stratégiai követelményeinek.
A tervezett fejlesztés egésze azt a célt is szolgálja, hogy az abban részt vevő hallgatók motivációja és készségei is fejlődjenek az egész életen át tartó tanulás követelményeinek megfelelően, valamint rendelkezzenek azokkal a készségekkel és jártasságokkal, amelyek ennek lehetőségeit biztosítják akár szervezett, akár pedig az önképzés keretei között.

2.    Az oktatott tananyag korszerű és naprakész legyen, valamint kurrens tudományos eredményekre épüljön.
A képzési módszerek, eljárások és a képzési tartalmak járuljanak hozzá a készségfejlesztés érvényesüléséhez. A fejlesztendő, felfrissítendő tanagyagok prezentációs módja (mediatizálás, szabad hozzáférésű on-line tartalmak) azt a célt kívánja szolgálni, hogy az anyagok folyamatos frissítésének is megteremtődjenek a lehetőségei. A hazai és a külföldi hallgatók egyaránt jártassággal rendelkezzenek a nemzetközi adatbázisokban való tájékozódás készségeivel, valamint lássák ennek fontosságát és hasznosságát napi szakmai gyakorlatuk szempontjából, függetlenül attól, hogy a gyakorlatban helyezkednek el, vagy pedig kutatói tevékenységet folytatnak.

3.    A külföldi hallgatók számára is vonzó képzési struktúra és képzési tartalom alakuljon ki.
Minthogy a tervezett projekt keretében az oktatási anyagokat angol nyelven tervezzük kimunkálni, összeállítani, ennek elsődleges haszonélvezői az idegen nyelvű képzésben részt vevők lesznek, illetve ennek jóvoltából lesz biztosítható a magyar nyelvű képzésben részt vevők számára is, hogy tanegységeik legalább 15%-át angol nyelven hallgathassák. Ennek eredményeképpen javul a pszichológia szakon végzett hallgatók munkaerő piaci pozíciója, megélénkülnek a partner kapcsolatok Európa más képzőhelyeivel, javul a magyar kutatók eredményessége a nemzetközi pályázati aktivitások terén.

4.    A képzéseket felkészült, korszerű pedagógiai ismeretekkel és IKT kompetenciákkal rendelkező oktatók tartsák.
A projekt kereteiben tervezett fejlesztések érvényesüléséhez elengedhetetlen az annak oktatásáéban részt vevő kollégák informatikai ismereteinek, felhasználói gyakorlatának fejlesztése, ezen cél megvalósíthatóságát biztosíthatják azok a tevékenységek, melyek a képzők képzését kívánják megvalósítani, részben a fejlesztett tartalmak, részben pedig a vonatkozó informatikai szükségletek tekintetében.

A tervezett tevékenység csoportok eredményes megvalósítása során az alábbi közvetlen eredmények létrejöttére vállalunk kötelezettséget:

–    oktatási anyagok angol nyelven a BA, MA és a doktori képzés adott tanegységeihez kapcsolódóan (18 db)
–    informatikai fejlesztések (e-learning, on-line, multimédiás elemek) az egyes oktatási anyagokhoz kapcsolódóan
–    képzők képzéséhez szükséges képzési anyagok – a kimunkált oktatási anyagok számához illeszkedően (18 db)
–    képzők képzése kurzusok lebonyolítása – ennek a tevékenységnek az outputja szintén az elkülönült képzési anyagok számához fog igazodni (18 db)

A projekt keretében tervezett fejlesztések jó esélyt adnak arra, hogy a mesterképzésben, illetve a doktori képzésben részesülő hallgatók olyan személyes kompetenciákkal és átfogó szakmai tudással rendelkezzenek, melyek eredményeképpen munkaerő-piaci pozícióik kedvezően alakulnak, mind gyakorló pszichológusként, mind pedig tudományos kutatóként, hiszen a fejlesztések eredményeképpen kimunkálódó tananyagok a korszerű tudományos kutatási eredményeket könnyen emészthető és a gyakorlatban is alkalmazható formában teszik számukra hozzáférhetővé.

A projekt során elkészült oktatási csomagok:

1.    Addiktológia Doktori Iskola modul (Demetrovics Zsolt)
2.    Alap és alkalmazott Szociálpszichológia Doktori Iskola modul (Fülöp Márta)
3.    Döntés és szervezetpszichológiai Doktori Iskola modul / Az alapismeretek a hálózatelemzés módszertanának alkalmazásához  (Faragó Klára)
4.    Fejlődés és klinikai gyermekpszichológia Doktori Iskola modul (Balázs Judit)
5.    Iskolapszichológiai oktatási segédanyagok MA+BA (Kollár Katalin)
6.    Kognitív Pszichológia BA+MA tananyag / Az önéletrajzi emlékezet vizsgáló eljárásai (Kónya Anikó)
7.    Kognitív Pszichológia BA+MA tananyag / Elektrofiziológiai oktatóanyag (Linnert Szilvia)
8.    Kognitív Pszichológia BA+MA tananyag / Klasszikus kísérletek demonstrációs változatai (Krajcsi Attila)
9.    Kognitív Pszichológia BA+MA tananyag / MAT LAB projekt (Nádasdy Zoltán)
10.    Kognitív Pszichológia Doktori Iskola modul / Demonstrációs (baba) videók (Oláh Katalin)
11.    Kognitív Pszichológia Doktori Iskola modul / Folyóirat-webportál (Nádasdy Zoltán)
12.    Kognitív Pszichológia Doktori Iskola modul / Nyílt forrású Statisztikai programcsomag (Krajcsi Attila)
13.    Környezetpszichológia Doktori Iskola modul (Dúll Andrea)
14.    Kvalitatív Kutatási Módszertan Doktori Iskola modul (Rácz József)
15.    Magatartáspszichológia Doktori Iskola modul (Bányai Éva)
16.    Pozitív Pszichológia Doktori Iskola modul (Oláh Attila)
17.    Szocializáció és Nevelés Doktori Iskola modul (Kollár Katalin)
18.    Tanácsadás Pszichológia BA+Ma tananyag (Lisznyai Sándor)
19.    Társadalom és Neveléspszichológia BA és MA tananyag / Bevezetés a szociálpszichológiába – Tesztkérdés adatbázis (Kiss Paszkál)
20.    Társadalom és Neveléspszichológia BA és MA tananyag / Társadalom a pszichológiai folyamatok tükrében (Kiss Paszkál)