Társadalom- és szervezetpszichológia szakirány

Szakirányfelelős: Dr. Kende Anna egyetemi docens

TÁRSADALOM- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNYKÉPZÉSI CÉLJA

 • folyamatosan megújuló elméleti tudást biztosítani a szervezetek, a gazdaság, a csoportok, a társadalmi-történeti folyamatok, a közvélemény formálódása és a döntéshozatal területein.
 • elősegíteni azt, hogy az itt végzett pszichológusok megfelelő jártassággal-készségekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy a társadalmi-politikai-gazdasági folyamatok elemzésében, a szervezetekben szakértői-tanácsadói tevékenységet folytassanak.

Hallgatónk a következő területeken szerezhetnek kompetenciákat:

 • emberi erőforrás fejlesztés,
 • fejvadászat, tréning,
 • döntéstámogatás,
 • fókuszcsoportok,
 • közvélemény-kutatás,
 • politikai tanácsadás,
 • szervezetfejlesztés,
 • reklám, marketing,
 • médiaelemzés, stb.

Kutatócsoportjaink és műhelyeink

 • Döntéspszichológiai kutatócsoport
 • Politikai Pszichológiai Műhely
 • Felsőoktatás-kutató Műhely

Rendezvényeink

 • Társadalom Csütörtök
 • Politikai Pszichológiai Műhely
 • Társadalomlélektani workshopok
 • Szervezetpszichológiai Nyílt Nap

Partnereink

 • BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • Concordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft.
 • Főtáv Zrt.
 • European PhD on Social Representation and Communication
 • PTE Pszichológiai Doktori Iskola

Gyakorlóhelyeink

 • Arthur Hunt kft.
 • Becton Dickinson
 • Business Coach Szakmai Közösség
 • Corporate Values Kft.
 • Human Value International
 • Gordio Csoport
 • Ökotárs Alapítvány
 • Success Insights Central and Eastern Europe
 • Trebag Kft. stb.

Szakirányunk tantárgyai

SZAKIRÁNYI MESTERKURZUSOK
Társadalomlélektani mesterkurzusok Bevezetés a történeti és politikai pszichológiába
Társadalmi kommunikáció és reprezentáció
Nem, karrier, politika
Csoportközi viszonyok
Társadalmi kérdések tanulmányozásának módszerei
Szakirányú speciális kurzusok – A versengés pszichológiája
Szervezetpszichológiai mesterkurzusok Szervezet- és vezetéspszichológia
Gazdaság- és döntéspszichológia
Emberi erőforrás gazdálkodás
Szakirányú speciális kurzusok – A döntéspszichológia alkalmazási területei
Szakirányú speciális kurzusok – A kockázatvállalás egyéni és társadalmi kérdései
Szakirányú speciális kurzusok – A munkahely ergonómiai kialakítása
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok Közgazdaságtan
A gazdasági magatartás interdiszciplináris elemzése
Szociológiai alapismeretek pszichológusoknak
SZAKMAI GYAKORLAT
Egybefüggő folyamatos terepgyakorlat
Társadalmi programok tanulmányozásának módszerei
Szervezetfejlesztés
Tréning- és alkalmasságvizsgáló és szervezetfejlesztési módszerek
Reklámpszichológia, PR, marketing
Média és közgondolkodás: elemzés és vizualizáció
VEZETETT KUTATÓMUNKA
Társadalompszichológiai kutatás Kulturális összehasonlító vizsgálatok kutatószeminárium
Szervezetpszichológiai kutatás Döntés- és szervezetpszichológiai kutatás
Környezetpszichológiai kutatás

Szakdolgozati téma ajánlások a szakirányon belül

Berkics Mihály egyetemi adjunktus
1) A társadalmi igazságosság észlelése, rendszerigazolás és rendszerkritika.
2) Retributív igazságosság, avagy az igazságos büntetésre és a büntetőpolitikára vonatkozó attitűdök.
3) A politikai populizmus alapjai a közgondolkodásban, igény a populizmusra.
4) A depresszió evolúciós és társadalmi kontextusban, avagy miért boldogtalan ez az ország?
5) Előítéletek és politikai attitűdök evolúciós pszichológiai nézőpontból.
6) Az adózás, az adórendszer, az adócsalás és az adóhatóság iránti attitűdök vizsgálata.
7) Versengés: egészséges és egészségtelen, fair és nem fair versengés, győzelemre és vereségre adott reakciók

Dúll Andrea egyetemi docens: környezetpszichológia: egyeztetett témák, ● kommunikáció és környezet, ● épített terek és pszichológia, ● természeti környezet pszichológiai hatásai, ● környezet és egészség

Fekete Olívia egyetemi tanársegéd: Adaptív és maladaptív kockázatvállalás, Munkahelyi stressz, kiégés

Fülöp Márta egyetemi tanár:
A külső szerepe a munkahelyi hierarchiában és sikerességben
Pénzügyi szocializáció

Kádi Anna egyetemi tanársegéd: Szervezeti kockázatvállalás, szervezeti sikeresség pszichológiai tényezői, elégedettség, motiváció, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés

Katona Nóra egyetemi adjunktus
1) A “bully” jelenség az iskolában
2) Az iskolai/osztálytermi klíma
3) FNO gyermek változatának alkalmazhatósága
4) Az igazságossággal kapcsolatos vélekedések alakulása + amiről a szakdolgozó meg tud győzni

Kende Anna egyetemi docens: Előítéletesség, kisebbségi identitás, kollektív cselekvés, politikai aktivizmus szociálpszichológiai nézőpontból

Kiss Orhidea Edith egyetemi adjunktus: Humán erőforrás gazdálkodás, weboldalak használhatósági elemzése, fogyasztói magatartás elemzése

Kiss Paszkál egyetemi docens: politikai függetlenség és pártok iránti elkötelezettség hátterének és következményeinek vizsgálata implicit-explicit módszerekkel (értékek,politikai részvétel, politikuskép);· fiatalok külföldi tanulmányi, munkavállalási tervei az élettel elégedettségük, karrierterveik, nemzeti kötődésük hátterén.való· fiatalok külföldi tanulmányi, munkavállalási tervei az élettel való

Krekó Péter egyetemi adjunktus: Politikai Pszichológia ; Közgondolkodás; Összeesküvés-elméletek

Mérő László egyetemi tanár: Gondolkodás- és gazdaság- és döntéspszichológia, valamint játékelmélet

Móra László Xavér egyetemi adjunktus: A pszichodráma hatásmechanizmusa; A terápiás kapcsolat reprezentációjának sajátosságai; A gazdasági válság szociálpszichológiai kérdései; döntéspszichológia: valószínűségi ítéletalkotás;A klinikai diagnózisalkotás döntéspszichológiai sajátosságai; Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az önismereti vagy pszichoterápiás csoportban; Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása az egyéni pszichoterápiás vagy konzultációs folyamat során

Székely Mózes egyetemi docens: Világproblémák világképünkben – kérdőíves felmérések; Sportkérdőív – nagymintás on-line kérdőív

Ujhelyi Adrienn egyetemi adjunktus: Az internet és a közösségi média szociálpszichológiai vonatkozásai

A pszichológia mesterképzés tantervei:

Kattints a részletesebb ismertetőre:
Társadalom- és szervezetpszichológia  szakirány
Social and Organisational Psychology MA Programme
További információk:
http://tarsnevpszi.elte.hu
http://gazdasag-kornyezet.elte.hu

? A következő területeken szerezhetsz mindkettőhöz kompetenciákat:

emberi erőforrás fejlesztés,

fejvadászat, tréning,

döntéstámogatás,

fókuszcsoportok,

közvélemény-kutatás,

politikai tanácsadás,

szervezetfejlesztés,

reklám, marketing,

médiaelemzés, stb.